ส่วนเลื่อน-ลดชั้นและลดวันต้องโทษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.  ศึกษาวิเคราะห์ กำหนดหลักเกณฑ์  แนวทางปฏิบัติ  วิธีดำเนินการ  ประสาน  กำกับ  ตรวจสอบ

ให้คำปรึกษาแนะนำ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ด้านการเลื่อน – ลดชั้นผู้ต้องขัง

การลดวัน ต้องโทษจำคุก งานนอกเรือนจำ  การแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน

2. พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการลดวันต้องโทษจำคุก

3.  กำกับตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ส่งมาจากเรือนจำ/ทัณฑสถาน

4.  ตอบข้อหารือ ปัญหากฎหมาย แนวทางปฏิบัติและหนังสือสั่งการของกรมฯ

5.  จัดทำรายละเอียด และพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการลดวันต้องโทษจำคุกเพื่อประกอบการพิจารณา

ของคณะกรรมการลดวันต้องโทษจำคุก

6. กำกับ ดำเนินการ ให้คำแนะนำ ให้ความรู้ทางวิชาการ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการลดวันต้องโทษจำคุก

7. กำกับ ดำเนินการ ให้คำแนะนำ ให้ความรู้ทางวิชาการ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อน-ลดชั้นและการแต่งตั้ง

ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน

8. กำกับ ดำเนินการ ให้คำแนะนำ ให้ความรู้ทางวิชาการ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจ่ายนักโทษเด็ดขาด ผู้ต้องกักขังออกทำงาน ดังนี้

– การลงหุงต้มอาหารก่อนเวลา ๐๖.๐๐ น.

– การทำงานสาธารณะนอกเรือจำ/ทัณฑสถาน

– การทำงาน/ทำกิจกรรมต่างๆภายนอกเรือนจำ/ทัณฑสถาน

– การจ่ายผู้ต้องกักขังออกทำงานภายนอกสถานกักขัง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น